Nieuwe behandeling voor hersentumor

Profile picture
Ingrid Smaling
Project afgesloten
239
€ 17.340 van € 30.000
08/12/2015 - 08:00

(Siehe unten für Deutsch/Please scroll down for English/por favor ver más abajo para la lengua Española/Voir dessus pour la langue française)


Voor een uitleg van de kosten: https://hersentumorkostenplaatje.wordpress.com

Wij: John en Ingrid, uit Diksmuide (België).

Op een zaterdagmorgen in oktober viel John zomaar ineens bewusteloos neer. Het bleek een epileptische aanval en de oorzaak daarvan was een hersentumor. De tumor werd geopereerd, maar de uitslag daarvan was helemaal niet goed: Glioblastoma Multiforme graad IV, de meest kwaadaardige en agressieve.

De statistische levensverwachting met zo'n tumor is in het ongunstigste geval 3 à 4 maanden (waarvan er nu twee verstreken zijn). Standaard wordt er een portie chemo aangeboden in combinatie met bestraling. Die behandeling is niet bedoeld om te genezen maar om tijd te rekken; je krijgt er dan 8 à 9 maanden bij.

John heeft besloten om de chemo en bestraling niet te gaan doen. Dit is een ongelooflijk moeilijke, maar moedige keuze en ik bewonder de sereniteit waarmee John met deze hele situatie omgaat.Hij volgt een strikt ketogeen dieet (hij is immers diëtist van opleiding), neemt een gebalanceerde hoeveelheid voedingssupplementen en sport. Verder heeft hij dagen (en nachten) lang gestudeerd op andere therapieën dan het standaardpakket.

Zo kwamen we uit bij Professor van Gool. Deze dokter heeft in het UZ Leuven baanbrekende onderzoeken gedaan op vlak van immuunvaccinatie bij hersentumors. Die studies zijn afgerond en er wordt nu behandeld, maar niet in Leuven. Hij werkt in een kliniek in Keulen. Omdat deze behandeling nog redelijk nieuw is, wordt hij ondanks de tot nu toe geboekte successen experimenteel genoemd door de verzekeringsmaatschappijen. De artsen in Keulen spraken over gemiddeld 4 à 5 jaar in plaats van 4 à 5 maanden. De dokter heeft heel veel praktijkgevallen nodig voordat de verzekeraars deze behandeling zullen accepteren. John zou dus zo'n praktijkgeval kunnen zijn, maar de verzekering wil niet verder denken dan de standaard chemo & bestraling; standaard, want het behandelingsschema is voor iedereen gelijk, ondanks dat er heel veel verschillen bestaan in de tumorsoort, de plaats waar de tumor zich bevindt, de conditie en leeftijd van de patiënt, etc.

Wij hebben een weigering gekregen van onze ziektekostenverzekeraar om deze behandeling vergoed te krijgen. We weten nog geen bedragen, maar duidelijk is wel dat het geen goedkope behandeling is. Er wordt gewerkt op moleculair niveau. We zullen tegen deze weigering in beroep gaan bij de rechtbank, maar zelfs àls we ons gelijk zouden halen, zouden we nog eerst heel de behandeling moeten voorschieten om een deel vergoed te kunnen krijgen.

Dat kunnen wij niet. Wij hebben de activiteiten met ons bedrijf moeten stopzetten, een ziekte-uitkering is nog niet opgestart en die zal sowieso amper voldoende zijn om huishoudelijk rond te komen.

Te bedenken dat alleen al de Stichting tegen Kanker € 250.000 in deze studies heeft gestoken, Daarnaast heeft het Olivia Hendrickxfonds de kosten van het labo gedragen, de salarissen van de onderzoekers en de werkingskosten, en tijdens de studies de kosten van de vaccins, die werden geraamd op € 15.000 per stuk. In de eerste fase van de behandeling zouden er in elk geval twee nodig zijn. Dat is veel geld, maar hoeveel is een mensenleven waard? Er is dus veel geïnvesteerd door en in eigen land!

Elke bijdrage is heel erg welkom. Behalve de kosten voor de vaccinaties, kampen wij ook met de hoge kosten voor John's dieet en voedingssupplementen, reis- en verblijfkosten, etc.

Zoals hierboven gezegd: statistisch rest er ons nog maar heel weinig tijd. De klok tikt door.

==========================================================================================================

We are John and Ingrid from Diksmuide (Belgium).

On a Saturday morning in October John lost consciousness without warning. It was a seizure caused by a brain tumor. The tumor was removed for now, but the outcome was not good at all. It was a Glioblastoma Multiforme grade IV, the most severe and aggressive type of brain tumor.

The life expectancy with this tumor is in best case scenario 3 or 4 months, of which two have already past. Normally you would receive chemotherapy and radiotherapy. This treatment is not meant to heal you but to prolong life by an extra 8 to 9 months.

John decided against the standard treatment. This is an incredibly difficult but courageous decision and I admire the way John handles this situation. He is following a strict ketogenic diet (he used to be a dietitian after all). He balances his diet with food supplements and sport. Furthermore, John researched other therapies day and night.

This is how we found Professor van Gool. In the academic hospital in Leuven (UZ Leuven) in Belgium, this doctor has done some ground breaking research on immunotherapy for brain tumors. These studies have been completed and people are being treated with this therapy, but not in Leuven. Professor van Gool works in a clinic in Cologne, Germany. Despite the successful cases, this treatment is still relatively new and that is why insurance companies call it experimental. The doctors in Cologne talked about on average 4 to 5 years instead of 4 to 5 months. But Professor van Gool needs a lot patients that have been successfully treated before insurance companies recognise his therapy. John could be one of these patients and he would like to be treated by Professor van Gool, but the insurance company only wants to cover the costs of standard chemotherapy and radiotherapy. In this case “standard” means the same treatment for everyone, in spite of the many differences between tumor types, the location of the tumor, the physical condition, the age of the patient, etc.

Our health insurance company refuses to cover the costs of the treatment. We do not know the costs yet, but it is clear it is not a cheap treatment. The doctors will be working at the molecular level. We will fight this decision in court, but even if it does work out, we must still advance the whole treatment in order to be reimbursed.

We are not financially able to do that. We had to stop our business and we haven’t received sickness benefit yet, which would be barely sufficient to live on.

To think that just the Cancer Fund has invested € 250,000 in these studies and in addition, during the studies, the Olivia Hendrickx Research Fund covered the cost of the lab, the salaries of researchers and operating costs, and the cost of the vaccines, which were estimated at € 15,000 each. In any case, two vaccines will be needed in the first stage of John’s treatment. That is a lot of money, but what is a human life worth? Belgium and funds in Belgium have invested so much in research!

Any contribution is very welcome. Apart from the costs of the vaccinations, we also face the high cost of John's diet and nutritional supplements, travel and accommodation, etc.

As I mentioned above: We have very little time left. The clock is ticking.

==========================================================================================================

 

Nous: John et Ingrid, de Diksmuide (Belgique).

Un samedi matin en octobre, John tombe par terre, inconscient. Il s’agissait d’une crise d'épilepsie. La cause était une tumeur au cerveau. La tumeur a été opéré très vite, sans donner le résultat voulu. La tumeur en question est la forme le plus agressif et maligne, glioblastome multiforme grade IV. La tumeur réduit l’espérance de vie entre 3 à 4 mois, (2 sont déjà passés). Le traitement classique comprend de la chimiothérapie, combinée avec des irradiations. Il n’arrive pas à guérir le patient, mais pour prolonger la vie jusqu’à 8 à 9 mois. John a préféré de ne pas suivre cette voie. Ceci est un choix difficile, mais incroyablement courageuse et j’admire la sérénité avec laquelle John vit la situation. Pour l’alimentation, il a choisi un régime cétogène stricte (il est, après tout, la formation diététicienne), avec une quantité équilibrée de suppléments nutritionnels et des sports. Il a cherché et évalué d’autres thérapies. On s’est mis en contact avec le professeur-médecin van Gool. Aux Hôpitaux de l'Université de Louvain, il a fait des recherches révolutionnaires concernant la vaccination immunitaire dans les tumeurs cérébrales. Ces études ont abouti aux traitements, pas à Louvain, mais dans une clinique à Cologne. Parce que ce traitement est encore relativement nouveau, les compagnies d'assurance le considèrent encore comme expérimental, en dépit des succès réalisés. Les médecins à Cologne parlent d’une espérance de vie de 4 à 5 ans (au lieu de 4 ou 5 mois). Le médecin a besoin de multiples traitements réels pour convaincre les compagnies d'assurance d’accepter ce traitement. John pourrait être un cas, mais les compagnies d'assurance se bornent au standard établi, le même pour tous, malgré qu'il existe de grandes différences dans le type de tumeur, le localisation de la tumeur, la santé et l'âge du patient, etc.

Nous avons donc reçu un refus de notre compagnie d'assurance de santé pour obtenir le remboursement des soins. Nous connaissons pas encore le montant exact, mais il est clair que ce ne sera pas un traitement bon marché, puisqu’on travaille au niveau moléculaire.

Nous ferons appel à la cour contre ce refus. Reste que, même si nous obtiendrons un remboursement partiel, nous serons obligés d’avancer le paiement des factures.

Nous ne le pouvons pas. On a du cesser les activités de notre entreprise, les prestations de maladie ne sont pas encore payés’, et seront employés pour couvrir les frais de ménage.

Rappelons que la Fondation Contre le Cancer a investi 250,000 € a mis dans les recherches, que le Fonds Olivia Hendrickx a payé les frais du laboratoire, les salaires des chercheurs et les coûts d'exploitation, et le coût des vaccins, estimé à 15,000 € par vaccin. John aura besoin de 2 vaccins dans la première étape du traitement. C’est cher, qui serait nécessaire dans chaque cas deux. Ça fait beaucoup d'argent, mais combien vaut une vie humaine? On a déjà beaucoup investi dan ce pays…

Toute contribution est la bienvenue. Outre les coûts de la vaccination, nous sommes également confrontés au coût élevé de l'alimentation de John et des suppléments nutritionnels, voyage et hébergement, etc.

Et je me permets de répéter: il nous reste très peu de temps. Le temps est compté. 

==========================================================================================================

Wir: John und Ingrid aus Diksmuide (Belgien)

An einem Samstagmorgen im Oktober ist John einfach so bewusstlos geworden. Er hatte einen epileptischen Anfall. Die Ursache war ein Gehirntumor. Der Tumor wurde bereits entfernt, aber die Ergebnisse waren leider gar nicht gut: Glioblastoma Multiforme 4. Grades, der bösartigste und aggressivste Hirntumor.

Die durchschnittliche Lebenserwartung mit solch einem Tumor liegt bei nur 3 bis 4 Monaten (zwei davon sind bereits vergangen). Normalerweise wird eine Chemotherapie in Kombination mit einer Strahlentherapie angeboten. Hierbei würde John allerdings nur behandelt, kann aber nicht vollständig geheilt werden. Mit einer Chemo könnten wir lediglich ein bisschen Zeit hinzugewinnen. Dann hätte John vielleicht 8 oder 9 Monate.  

John hat sich gegen eine Chemo- und Strahlentherapie entschieden. Das ist wirklich eine unglaublich schwierige, aber sehr mutige Entscheidung und ich bewundere ihn sehr dafür, wie er mit der Situation umgeht. Er folgt einem strikten ketogenen Ernährungsplan (er ist ja auch von Beruf Ernährungsberater), nimmt Nahrungsergänzungsmittel zu sich und treibt Sport. Zudem hat er tage- und nächtelang recherchiert, ob es noch andere Therapien als nur das „Standardpaket Chemo“ gibt.

So haben wir dann von Professor van Gool erfahren. Dieser Arzt hat in der Universitätsklinik Leuven schon viele Studien erfolgreich durchgeführt und ist auf Immunspritzen bei Hirntumoren spezialisiert. Die Testphase ist bereits abgeschlossen und er kann die Behandlungsmethode in der Praxis anwenden. Dr. Van Gool arbeitet allerdings nicht in Leuven, sondern in einer Klinik in Köln. Trotz der bisherigen Erfolge wird diese relativ neue Behandlungsmethode von den Versicherungsgesellschaften als „experimentell“ bezeichnet. Die Ärzte in Köln gehen bei der Behandlung nach Dr. Van Gools Methode von einer durchschnittlichen Lebenserwartung von sogar 4 bis 5 Jahren statt 4 bis 5 Monaten aus. Damit die Versicherungsgesellschaften seine Methode anerkennen, muss er jedoch viele Patienten erfolgreich behandelt haben. John könnte einer dieser Patienten sein und würde sich gerne von Dr. Van Gool behandeln lassen. Die Versicherungen wollen aber nur für die Chemotherapie und Bestrahlung aufkommen. Das heißt: für jeden Patienten, egal von welchem Tumor er betroffen ist oder wie lange er noch zu leben hat, gibt es nur das „Standardpaket“.

Unser Antrag, die Kosten für diese alternative Behandlung erstattet zu bekommen, wurde von der Krankenversicherung abgelehnt. Wir kennen noch keine genauen Zahlen, aber wir sind uns sicher, dass die Behandlung sehr teuer sein wird. Es wird auf molekularem Niveau gearbeitet. Wir werden eine Anklage erheben; aber selbst wenn wir Recht bekommen sollten, müssen wir uns zuerst schnell um die Behandlung kümmern, um dann einen Teil der Kosten erstattet zu bekommen.

Das schaffen wir finanziell einfach nicht. Wir haben alle Aktivitäten in unserem Betrieb vorerst einstellen müssen. Das Krankengeld wurde bisher noch nicht ausgezahlt; es würde ohnehin gerade so ausreichen, um die Haushaltskosten zu decken.

Allein die Stiftung gegen Krebs hat schon 250.000€ in diese Studie gesteckt. Außerdem hat der Olivia Hendrickx Research Fond jegliche Laborkosten sowie die Gehälter der Forscher und weitere Arbeitskosten übernommen. Außerdem fallen noch Kosten für die Spritzen an. Diese werden auf 15.000€ pro Stück geschätzt. In der ersten Behandlungsphase wird jeder Patient zwei davon benötigen. Das ist viel Geld - aber wie viel ist denn überhaupt ein Menschenleben wert? In Belgien ist ja bisher auch schon viel in die Krebsforschung investiert worden!

Auch die kleinste Spende würde uns sehr helfen! Neben den Kosten für die Spritzen, müssen wir ebenso für Johns Ernährung, die Nahrungsergänzungsmittel, Anfahrt etc. selbst aufkommen.

Wie bereits gesagt: statistisch gesehen bleibt uns nur noch sehr wenig Zeit. Und die Uhr tickt.

==========================================================================================================

Nuevo tratamiento para el tumor cerebral
Somos John e Ingrid, de Dixmuda (Bélgica)
Una mañana de sábado en el mes de octubre, John perdió el conocimiento sin haber tenido ningún otro síntoma anteriormente. ¿La causa? Un tumor cerebral, el cual fue extirpado con éxito pero los resultados de la biopsia no hicieron más que traer malas noticias; se trataba de un Glioblastoma Multiforme de grado IV, el más grave y agresivo entre los diferentes tipos de tumores cerebrales.
La expectativa de vida con este tipo de tumor, en el mejor de los casos, es de unos 3 ó 4 meses, de los cuales ya han pasado 2. En otros tipos de tumores/cánceres se administraría quimioterapia y radioterapia al paciente, sin embargo, en el caso de los Glioblastoma no hay mejora al suministrar dichas terapias, lo único que harían tales sería alargar las expectativas de vida unos 8 ó 9 meses más.
Tras llevar a cabo una investigación muy profunda y muchas horas pensando en los pros y los contras, John decidió decir “no” a dichos tratamientos. Eso no quiere decir que haya dado la espalda a una posible recuperación, al contrario, sigue una dieta estrictamente cetogénica, es decir, baja en glúcidos e hidratos de carbono (después de todo, él mismo solía ser un dietista y conoce el tema). Además combina su dieta con suplementos nutricionales y mucho ejercicio. Y por supuesto, pasa día y noche buscando otras terapias que puedan ayudarle.
De esta forma fue como encontramos al profesor Van Gool. El doctor Van Gool había realizado con anterioridad una investigación exhaustiva sobre la inmunoterapia en tumores cerebrales en el hospital universitario en Lovaina (UZ Leuven) en Bélgica. Estos estudios se llevaron a cabo en su momento y ya hay pacientes que han sido o están siendo tratados con este tipo de terapia, pero actualmente no en Leuven; el profesor Van Gool trabaja en una clínica en Colonia, Alemania. A pesar de los casos con éxito, este tratamiento aún se encuentra en una fase temprana y por dicha razón las compañías aseguradoras lo denominan “experimental”. Los médicos en Colonia hablan de una expectativa de vida de unos 4 a 5 años, en lugar de los 4 ó 5 meses que se daría con terapias más regules para pacientes con cáncer. Sin embargo, el professor Van Gool necesita muchos más casos de gente que haya sido tratada con esta terapia para que las aseguradoras la reconozcan como tal. John podría ser uno de ellos y él querría ser tratado por el profesor, pero las compañías aseguradoras sólo cubren los gastos de terapias estándares tales como la quimio y la radioterapia. (Por “estándar” se entiende como el mismo tipo de terapia para todo el mundo, sin tener en cuenta las mil diferencias entre los diferentes casos como son el tipo de tumor, la localización del mismo, la condición física del paciente, su edad, etc.)
Nuestra compañía de seguros médica se niega a cubrir los gastos del tratamiento. Aún no conocemos todos los gastos de este, pero está más que claro que no es un tratamiento barato. Los médicos trabajarán a nivel molecular. Llevaremos a la aseguradora a juicio, pero incluso si resultamos victoriosos, deberemos pagar el coste total del tratamiento por adelantado para una vez finalizado, recibir un reembolso por parte de la aseguradora.

Como es de esperar, no podemos hacer frente a semejante pago. Hemos tenido que dejar nuestro trabajo y aún no hemos recibido ninguna ayuda por enfermedad, la cual sería apenas suficiente para subsistir.
El Fondo contra el Cáncer ha invertido 250.000 euros en estos estudios, y a su vez durante estos mismos, el Fondo de Investigación Olivia Hendrickx cubrió los gastos del uso de los laboratorios, los sueldos de los investigadores y los gastos por operación, por lo que el coste unitario por vacuna ronda los 15.000€. En cualquier caso, se necesitan al menos dos inyecciones para llevar a cabo la primera etapa del tratamiento de John. Es muchísimo dinero pero, ¿cuál es el valor de la vida humana? ¡Bélgica y varios fondos en Bélgica han invertido mucho en investigación! 
Cualquier contribución es más que bienvenida. Además de los gastos de las inyecciones, tenemos que hacernos cargo de los altos costes de la dieta y los suplementos nutricionales de John, desplazamientos y estancias, etc. 
Como hemos mencionado al principio: Nos queda muy poco tiempo. El reloj ya está en marcha.

 

 

Donaties

€ 100
09/12/2015
Herwig
No comments.
€ 25
09/12/2015
Delphine Decroix
-
€ 20
09/12/2015
pieter giebels
ik ben niet erg rijk, sorry, maar jullie helpen maakt me rijker
€ 50
09/12/2015
annemie
-
€ 20
09/12/2015
ann lamon
My soul honors your soul. I honor the place in you where the entire Universe resides. I honor the light, love, truth, beauty and peace within you, because it is also within me. In sharing these things we are united, we are the same, we are one.
€ 30
09/12/2015
Delfine
Veel sterkte! #unity
€ 10
09/12/2015
Erwin
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
09/12/2015
An
Heel veel succes met de behandeling!
€ 60
09/12/2015
Anoniem
Ik ben financieel niet sterk, maar wil jullie toch 60 euro geven.
€ 25
09/12/2015
Anoniem
-
€ 50
09/12/2015
Christine
-
€ 100
09/12/2015
Harry en Annelies Coenen
Veel hoop en goede moed, daar gaan we voor! Een extra knuffel!
€ 30
09/12/2015
Sarah Wagemans
-
€ 30
09/12/2015
Katrien Rupus
Omdat jullie het zo hart verdienen. x
€ 100
09/12/2015
Jolanda
No comments.
€ 100
09/12/2015
Roos
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
10/12/2015
Michelle Destreel
Lots of Love from New Zealand!!!
€ 20
10/12/2015
Rob Smalng
helaas heb ik een veel te kleine beurs
€ 25
10/12/2015
Christine
Sterkte!
€ 100
10/12/2015
Joeri
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
10/12/2015
Jacques Mahieu
Beste John, We kennen mekaar nog niet zo lang maar uit onze ontmoetingen in de Schaakclub heb ik kunnen vaststellen dat je een vechter bent, nooit opgeeft en in moeilijke omstandigheden het toch steeds kan opbrengen om te blijven zoeken naar oplossingen en erin slaagt om met verrassende en vindingrijke ideeën voor de dag te komen. Ik zie dat dit ook in je privé leven zo is. Bravo en van harte succes gewenst.!
€ 15
10/12/2015
Tijs
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
10/12/2015
Robin Prumpeler
Heel veel sterkte John. Joeri deze is ook voor jou kerel!
€ 30
10/12/2015
Lina
Geen commentaar achtergelaten.
€ 5
10/12/2015
Naomi Olbertijn
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
10/12/2015
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
10/12/2015
Monique
Het is niet veel maar komt uit ons hart. Psalm 118:17
€ 100
10/12/2015
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
10/12/2015
Oma Annie en opa Fred
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
10/12/2015
Y
No comments.
€ 25
10/12/2015
An
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
10/12/2015
Coen en Yvonne
Dikke knuffel
€ 50
10/12/2015
Maartje Pouwe
Ook vanuit Germersheim héél veel sterkte gewenst! Dit is een moedige actie - respect daarvoor.
€ 20
10/12/2015
Anoniem
-
€ 5
10/12/2015
veronica veronica
No comments.
€ 20
10/12/2015
Joyce Gerardu
Heel veel sterkte gewenst!
€ 40
11/12/2015
Anoniem
God is more than able to do exceedingly abundantly above more than we ask or think! It is well with you! God bless you and a speedy recovery to you in Jesus Name!!
€ 100
11/12/2015
Marko Gutic
Beste John, Ik vind het heel moedig dat je deze keus hebt genomen en ik wens jou en je familie veel sterkte in deze moeilijke periode.
€ 50
11/12/2015
Nellie en Jan
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
11/12/2015
Gino
Vele kleintjes maken hopelijk een groot geheel.
€ 30
11/12/2015
Erika Sziva
Veel success en sterkte!
€ 1.200
11/12/2015
Anoniem
Lieve John en Ingrid. Het liefst zou ik nu in het vliegtuig stappen om jullie bij te staan, maar helaas heb kan ik het me niet veroorloven. In plaats daarvan zend ik julle wat ik opzei heb gelegd voor een vliegticket. Heel veel sterkte en liefs vanuit Nieuw Zeeland.
€ 5
11/12/2015
Anoniem
Heel veel sterkte en succes!
€ 5
11/12/2015
Rene Chappin
sterkte john!!
€ 50
11/12/2015
Anoniem
Met veel liefde van je nichtje serena xxxx
€ 25
11/12/2015
Jan Jeronimus
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
11/12/2015
Elise Pieck
Ik duim voor een goede behandeling, John en Ingrid!!!
€ 20
11/12/2015
gerard vulsteker
Ik had (heb) een brughoektumor en deze werd behandeld middels stereotactische bestraling waardoor ik een riskante operatie kon vermijden. Ik ben ervan overtuigd dat het je ook uitstekend vergaat.
€ 50
11/12/2015
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 1.000
11/12/2015
Marcel
Wij wensen jullie veel sterkte toe! Wij hopen dat het bedrag snel bij elkaar komt zodat je snel kan beginnen met de handeling Marcel & Marion
€ 30
11/12/2015
Charlotte Borsboom
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
11/12/2015
Marina Maekelberg
No comments.
€ 20
11/12/2015
Darsono Lempers
Heel erg veel sterkte , een kleine symbolische bijdrage , omdat jullie zo'n goede mensen zijn . Ben altijd graag gekomen bij John en de Kids , Positiviteit en hoop vanuit Mexico-City , Darsono
€ 30
11/12/2015
Jan Van Liedekerke
sterkte !
€ 10
11/12/2015
Margarete Borsboom
Veel succes! Ik hoop dat voldoende mensen doneren daarmee jullie snel het nodige geld hebben!
€ 50
11/12/2015
Michael Robinson
John, Wij kennen elkaar van de schaakclub in Veurne en ik wens je veel sterkte toe voor je behandeling. Je bent in mijn gebeden. Met oprechte groten, Michael Robinson
€ 50
11/12/2015
Tini Meier
Tini en Rob Spijkenisse
€ 125
11/12/2015
Kristof Sterckx
Met veel liefde en plezier gegeven, sterkte Rita en Kristof
€ 2.346
11/12/2015
BSc WMR Movenda-Balliel
Succes, WB
€ 20
11/12/2015
Anoniem
No comments.
€ 10
12/12/2015
Anoniem
No comments.
€ 5
12/12/2015
Alona
I wish you the best!
€ 15
12/12/2015
Anoniem
No comments.
€ 25
12/12/2015
Clara
No comments.
€ 10
12/12/2015
Raoul Vogels
Geen commentaar achtergelaten.
€ 30
12/12/2015
Mathieu Brouns
Beste John en Ingrid. Een kleine bijdrage samen met een grote hoeveelheid hoop dat John helemaal geneest. Alles komt goed. (Martin Pulaski)
€ 5
12/12/2015
Marjolein van der Heide
Heel erg veel sterkte.
€ 20
12/12/2015
Joke de Bondt-Rieken
Leo en ik hopen, dat jullie het gewenste bedrag snel bij elkaar krijgen en wensen heel veel beterschap toe.
€ 10
12/12/2015
Anoniem
No comments.
€ 15
12/12/2015
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
12/12/2015
danny en astrid olbertijn
heel veel sterkte !!! XxX
€ 15
12/12/2015
Anoniem
STERKTE
€ 20
12/12/2015
Mark
-
€ 25
12/12/2015
Anoniem
-
€ 150
12/12/2015
Anoniem
A.
€ 20
12/12/2015
Rosa
Heel veel sterkte!
€ 100
12/12/2015
Familie Bünger
Sterkte, John! Ook voor je naasten.
€ 25
12/12/2015
Xandra
Opdat alle beetjes mogen helpen John! Veel liefs en moed voor iedereen! Xandra
€ 100
13/12/2015
Philip Deschacht
No comments.
€ 50
13/12/2015
Linda Elizabeth Tran
Geen commentaar achtergelaten.
€ 5
13/12/2015
sarah becht
No comments.
€ 40
13/12/2015
Theresa
Heel veel sterkte, John!
€ 30
13/12/2015
mark
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
13/12/2015
Rob de Vos
Sterkte!
€ 10
13/12/2015
Anne Opbroek
Heel veel succes en sterkte John! Ik geloof in jullie aanpak, en hoop dan ook dat het gaat lukken. Omdat hoop juist ook datgene is dat een mens op de been houdt in moeilijke tijden.
€ 5
13/12/2015
Nick van Poelgeest
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
13/12/2015
Peter
No comments.
€ 5
14/12/2015
Nikki
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
14/12/2015
P.v.S.
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
14/12/2015
Jitske van de Kuilen
No comments.
€ 25
14/12/2015
Hettie
CARPE DIEM
€ 50
15/12/2015
Anoniem
Payment of 50,00 EUR submitted through PayPal.
€ 50
15/12/2015
VIDOX
gaat lukken
€ 5
15/12/2015
Anoniem
T.
€ 150
15/12/2015
Marc Lerouge
Ik hoop en ben er eigenlijk zeker van dat John en Ingrid deze weliswaar zware rit zullen winnen !
€ 50
15/12/2015
Anoniem
Een pluim voor je moed om nieuwe paden te bewandelen op medisch gebied. Veel succes en sterkte, een dorpsgenoot
€ 100
15/12/2015
Johan en Linda Dielemans
Heel veel sterkte en hopelijk kunnen jullie snel met de behandeling van start gaan, wij duimen voor jullie! Jullie verdienen een goede afloop, jullie staan zelf altijd voor iedereen klaar!!!
€ 50
16/12/2015
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 40
16/12/2015
Anoniem
Blijf positief ! Veel beterschap !
€ 20
16/12/2015
Anoniem
-
€ 30
16/12/2015
Olbertijn
Opbrengst kerstpakket
€ 100
16/12/2015
Theo
Geen commentaar achtergelaten.
€ 30
16/12/2015
Anoniem
-
€ 40
17/12/2015
Jan Schoffelen
John Die 40 euro had je nog te goed. Veel geluk en sterkte met alles Jan S
€ 50
17/12/2015
Olga
No comments.
€ 10
17/12/2015
Anoniem
sterkte
€ 50
17/12/2015
Pia Stubbe
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
17/12/2015
Eline Dabekaussen
Heel veel sterkte!
€ 100
18/12/2015
Jeroen Hodenius
Ik wens jullie namens het hart van onze familie heel veel sterkte
€ 25
18/12/2015
Angele
Veel sterkte!
€ 500
18/12/2015
Eline Destreel
Geen commentaar achtergelaten.
€ 500
18/12/2015
Eline Destreel
Nogmaals, dit keer van de spaarrekening! :) <3 <3
€ 100
18/12/2015
Cyril
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
18/12/2015
Anoniem
Beloofd
€ 95
18/12/2015
6e jaar Jeugd- & Gehandicaptenzo Vesaliusinstituut - Oostende
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
18/12/2015
Anoniem
Payment of 50,00 EUR submitted through PayPal.
€ 10
18/12/2015
Jennifer
Hello John, I hope that you'll have enough to pay the treatment soon! Keep on fighting! God bless you! Jennifer
€ 80
18/12/2015
Kevin Vandevyver
Hoogste bieder antiquarisch schaakboek. Voor het goede doel.
€ 10
18/12/2015
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 150
19/12/2015
Anoniem
John, we wensen je veel beterschap en moed toe tijdens deze moeilijke periode. Caitlin & Niels, Katrien & Philip, Véronique & Dennis & Lara
€ 10
19/12/2015
Bert van der Marel
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
19/12/2015
Phil en Pascal Zorenc
Veel succes met de behandeling.
€ 10
19/12/2015
Patrick Soetewey
Sterkte !
€ 25
20/12/2015
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
20/12/2015
Sahana Arumugam
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
20/12/2015
Anoniem
No comments.
€ 10
20/12/2015
Anoniem
No comments.
€ 15
20/12/2015
Alette
Sterkte
€ 250
20/12/2015
Anoniem
-
€ 50
20/12/2015
Joeri
Geen commentaar achtergelaten.
€ 200
20/12/2015
Jolanda
Payment of 200,00 EUR submitted through PayPal.
€ 100
20/12/2015
Coen en yvonne Olbertijn
Hopelijk kunnen nog kerst met je vieren. Coen en Yvonne
€ 75
20/12/2015
Xyméno
<3
€ 100
20/12/2015
Judith & Philipp
Wir denken an euch.
€ 15
20/12/2015
Sabrina
John, ik duim en bid voor jullie. Groet van een oudcollega
€ 20
21/12/2015
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 5
21/12/2015
Anoniem
Don't lose your hope and as an italian proverb says: strenght and courage!
€ 60
21/12/2015
Anoniem
Opbrengst saxofoon!
€ 30
21/12/2015
Anoniem
Warme groet
€ 50
21/12/2015
Siegfried Geryl
John en Ingrid, Go for it !
€ 50
21/12/2015
Mick Bertholet
Met veel liefde vanuit Heerlen! <3
€ 10
21/12/2015
Anoniem
Beterschap, grtjs ana
€ 25
21/12/2015
KeZa
No comments.
€ 50
21/12/2015
Naomi Naomi
Een kleine bijdragen voor mijn oom. Heel veel sterkte en succes!
€ 50
22/12/2015
Anoniem
-
€ 10
22/12/2015
Anoniem
Payment of 10,00 EUR submitted through PayPal.
€ 20
22/12/2015
Anush Haroutiunian
sterekte
€ 50
22/12/2015
karin de bie
liefs, van Karin en André
€ 50
22/12/2015
Brigitte Selders
Veel sterkte en alle goeds gewenst.
€ 100
22/12/2015
Bart M.
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
22/12/2015
Anoniem
Extraatje
€ 10
22/12/2015
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 5
22/12/2015
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
23/12/2015
Anoniem
Heel veel sterkte en kracht om jullie bij te staan in deze moeilijke tijd
€ 10
23/12/2015
Marie Ambergen
Ik hoop dat het benodigde geld bij elkaar wordt gekregen en dat je nog lang bij je gezin mag blijven. Heel veel sterkte
€ 5
24/12/2015
Anoniem
Donatie in de brievenbus, bij een kerstkaartje.
€ 10
24/12/2015
Kelly Lagerweij
No comments.
€ 25
24/12/2015
Jo Paffen
Succes met de behandeling
€ 370
24/12/2015
Familie Pluymen
Hoi John en ingrid, wij de familie wensen jullie ondanks alles toch een zo fijn mogelijk feestdagen. Veel sterkte, geluk en liefde toegewenst. groetjes Opa Jan, Oma miep en kids
€ 25
24/12/2015
Guido en Marion van der Waa
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
24/12/2015
SDP
Sorry dat ik niet meer kan steunen, maar hopelijk helpt het toch een klein beetje. Ik hoop echt dat jullie er graken. Veel sterkte! (Joeri, je kan altijd bij me terecht als je wil praten)
€ 10
25/12/2015
Anoniem
Opbrengst Ebay veiling
€ 250
25/12/2015
Anoniem
Buren Pollaertstraat
€ 80
25/12/2015
Coen Olbertijn
Met dank aan de collega's van Coen ( TCR en Conexxion )
€ 185
25/12/2015
Anoniem
Opbrengst Ebay-veiling Muse tickets
€ 75
25/12/2015
Wanzele
No comments.
€ 50
25/12/2015
jac linders
Hallo John en Ingrid, Ingrid wij kennen elkaar niet maar John weet wie ik ben. Ik wil jullie allebei heel veel wijsheid en sterkte wensen de komende tijd en ik hoop dat mijn bijdrage voor andere mensen een prikkel mag zijn en een bijdrage mag zijn voor de behandeling die nog gaat komen . Er zullen zeker ups en downs zijn maar de positiviteit, die ik van John ken, zal zeker een positieve bijdrage leveren aan het proces waar jullie nu ingaan. Ik hoop dat jullie samen van de tijd die er nog gaat komen zullen kunnen genieten. Heel veel succes. Groet Jac Linders
€ 25
25/12/2015
Arno Ypelaar
Hoi John & Ingrid, heftig! Ik wens jullie veel succes met de behandelmethode en hopelijk kruisen onze wegen elkaar nogmaals in de toekomst!
€ 10
26/12/2015
Anoniem
Veel sterkte en succes
€ 25
26/12/2015
Theo en Nel Wijnen-Linders
Hoi John en Ingrid, John, we kennen elkaar van Ria Thielen (was mijn schoonzus). Toen we jouw e-mail kregen, schrokken we dat je zo ziek bent, en natuurlijk willen Theo en ik jou helpen met een donatie. Zodat je nog heel veel mooie jaren samen met Ingrid mag hebben, want ik ken jou als een zorgzame lieve man die het verdiend om nog jaren te mogen genieten. Wij wensen jou en Ingrid heel veel sterkte toe, en John natuurlijk gaat het jou lukken geniet van deze dagen en een heel goed 2016... Heel veel beterschap groetjes van Theo en Nel
€ 50
26/12/2015
Rob en Mieke Wijenbergh
heel veel succes en moed gewenst!
€ 50
26/12/2015
Rudie Drummen
John, heel veel succes!
€ 5
26/12/2015
Coen Olbertijn
Van Espéras
€ 5
27/12/2015
Annemiek Hoofs
Geen commentaar achtergelaten.
€ 227
27/12/2015
Anoniem
met steun vanuit Gent en Antwerpen
€ 50
27/12/2015
Veel sterkte en succes met de behandeling.
€ 100
27/12/2015
Casier-Vallons
-
€ 25
27/12/2015
Rob Noordijk
Heel veel succes, we duimen voor jullie. Groetjes Kelly en Rob
€ 20
28/12/2015
Ine en jan Van veenendaal
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
28/12/2015
Eloy
Verjaardagsgeld
€ 20
28/12/2015
Coen Olbertijn
Portefeuille
€ 20
28/12/2015
sabine goeminne
Ik duim mee voor jullie...
€ 10
28/12/2015
Coen Olbertijn
Wim H.
€ 10
28/12/2015
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
29/12/2015
Philip de Waegh
respect !
€ 10
29/12/2015
Meike Moonen
Heel veel sterkte Eline en familie! Hopelijk wordt het streefbedrag snel gehaald.
€ 1.000
29/12/2015
Anoniem
L.
€ 40
29/12/2015
Coen Olbertijn
Geen commentaar achtergelaten.
€ 30
29/12/2015
A. de Roode
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
29/12/2015
ans geraerts
Hoi John en Ingrid, heel veel sterkte, vertrouwen en kracht en dat je in 2016 je immuunvaccinaties mag ondergaan !!!
€ 25
30/12/2015
Mike
Veel sterkte John! Groetjes Mike
€ 50
30/12/2015
Anoniem
Mijn hart gaat naar jullie uit. Heel veel sterkte allebei. Warme groet!
€ 25
30/12/2015
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
30/12/2015
Math Koopmans
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
30/12/2015
Aurélien
Veel sterkte!
€ 100
31/12/2015
Anoniem
Payment of 100,00 EUR submitted through PayPal.
€ 50
31/12/2015
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
01/01/2016
ad en mieke verhoeven
sterkte
€ 150
01/01/2016
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 15
02/01/2016
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
02/01/2016
Renata Saccol
Lieve John, heel veel sterkte. Ik denk aan je. Geen woorden.... Dikke omarming van mij uit de verte toegestuurd..... liefs Renata
€ 50
02/01/2016
Anoniem
Sterkte!
€ 10
02/01/2016
Eddy Janssens
Veel moed, John & Ingrid. Love & Peace, Eddie
€ 10
02/01/2016
Nandisa
No comments.
€ 100
02/01/2016
Abhi
Ganz viel Kraft wüsnche ich euch. Ich bin die Freundin von Renata. Und euere Geschichte berührt mich auch sehr.
€ 100
02/01/2016
Anoniem
Liefde
€ 50
02/01/2016
Andrea Engelen
-
€ 25
02/01/2016
Katrien Leemen
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
03/01/2016
pieter Giebels
liefs uit zuid frankrijk bonne annee
€ 50
03/01/2016
Karen Poel
Veel Sterkte!
€ 30
03/01/2016
Anoniem
Liefde
€ 8
03/01/2016
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 40
03/01/2016
Dominique Willaert
Ik hoop oprecht dat John mag genezen! Veel sterkte toegewenst aan John, Ingrid en alle dierbaren!
€ 100
03/01/2016
inne box
-
€ 10
04/01/2016
Anouk
Heel veel sterkte!
€ 100
04/01/2016
Chantal Crombé
Ingrid en John, ik wens jullie alle succes en moed van de wereld toe! Chantal Crombé
€ 25
04/01/2016
Anoniem
sterkte en succes met de behandeling
€ 20
04/01/2016
Julia Linders
Omdat alle beetjes helpen.. X
€ 100
04/01/2016
Anoniem
Viel Kraft!
€ 50
04/01/2016
Diny
Sterkte !!!
€ 20
05/01/2016
Marc CALLANT
-
€ 25
05/01/2016
Francesco Manelli
Halte durch John! Wir stehen dir bei!
€ 40
05/01/2016
Anoniem
Payment of 40,00 EUR submitted through PayPal.
€ 20
05/01/2016
Anoniem
Wish you all the best, keep fighting!!
€ 50
06/01/2016
Giuseppe Sebastiani
I wish you the best
€ 100
06/01/2016
Pieterjan Muller
Dag John en Ingrid, bij deze onze steun van medelotgenoten Piet, Heidi en Pieterjan!
€ 100
07/01/2016
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
07/01/2016
Anoniem
Aangetekend
€ 10
08/01/2016
Maartje Coenen
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
08/01/2016
Robin Destreel
Succes met de behandelingen John.
€ 25
09/01/2016
Coen en Yvonne Olbertijn
Proficiat met je verjaardag Op naar de volgende.
€ 15
09/01/2016
Coen en Yvonne Olbertijn
Boodschap
€ 100
09/01/2016
Anoniem
Viel Glück und Mut!
€ 50
09/01/2016
Anoniem
Een gelukkige verjaardag toegewenst van ons. We weten dat het een moeilijke tijd is, maar we hopen dat het goed komt en je hebt onze steun.
€ 5
10/01/2016
Jan Schoffelen
Dit is 5 euro Wat Jean Bodelier op 10 januari 2016 doneerde.
€ 10
13/01/2016
Anoniem
Heel veel sterkte
€ 20
14/01/2016
luce buschmann
€ 10
14/01/2016
Geen commentaar achtergelaten.
€ 35
14/01/2016
Anoniem
Payment of 35,00 EUR submitted through PayPal.

Beloningen

Een ruggensteun voor ons, een ruggensteun voor jou!
Een onschuldige hand zal uit de lijst van donateurs die ik kan traceren, een naam uitkiezen van een persoon voor wie ik een handgemaakt woonkussen zal maken, vorm en kleur bespreekbaar, dus een uniek exemplaar voor jou!
Een ruggensteun voor ons, een ruggensteun voor jou!
Donaties
€ 100
Herwig
No comments.
€ 25
Delphine Decroix
-
€ 20
pieter giebels
ik ben niet erg rijk, sorry, maar jullie helpen maakt me rijker
€ 50
annemie
-
€ 20
ann lamon
My soul honors your soul. I honor the place in you where the entire Universe resides. I honor the light, love, truth, beauty and peace within you, because it is also within me. In sharing these things we are united, we are the same, we are o ...
€ 30
Delfine
Veel sterkte! #unity
€ 10
Erwin
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
An
Heel veel succes met de behandeling!
€ 60
Anoniem
Ik ben financieel niet sterk, maar wil jullie toch 60 euro geven.
€ 25
Anoniem
-
€ 50
Christine
-
€ 100
Harry en Annelies Coenen
Veel hoop en goede moed, daar gaan we voor! Een extra knuffel!
€ 30
Sarah Wagemans
-
€ 30
Katrien Rupus
Omdat jullie het zo hart verdienen. x
€ 100
Jolanda
No comments.
€ 100
Roos
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
Michelle Destreel
Lots of Love from New Zealand!!!
€ 20
Rob Smalng
helaas heb ik een veel te kleine beurs
€ 25
Christine
Sterkte!
€ 100
Joeri
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Jacques Mahieu
Beste John, We kennen mekaar nog niet zo lang maar uit onze ontmoetingen in de Schaakclub heb ik kunnen vaststellen dat je een vechter bent, nooit opgeeft en in moeilijke omstandigheden het toch steeds kan opbrengen om te blijven zoeken naar oplos ...
€ 15
Tijs
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
Robin Prumpeler
Heel veel sterkte John. Joeri deze is ook voor jou kerel!
€ 30
Lina
Geen commentaar achtergelaten.
€ 5
Naomi Olbertijn
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
Monique
Het is niet veel maar komt uit ons hart. Psalm 118:17
€ 100
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Oma Annie en opa Fred
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Y
No comments.
€ 25
An
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
Coen en Yvonne
Dikke knuffel
€ 50
Maartje Pouwe
Ook vanuit Germersheim héél veel sterkte gewenst! Dit is een moedige actie - respect daarvoor.
€ 20
Anoniem
-
€ 5
veronica veronica
No comments.
€ 20
Joyce Gerardu
Heel veel sterkte gewenst!
€ 40
Anoniem
God is more than able to do exceedingly abundantly above more than we ask or think! It is well with you! God bless you and a speedy recovery to you in Jesus Name!!
€ 100
Marko Gutic
Beste John, Ik vind het heel moedig dat je deze keus hebt genomen en ik wens jou en je familie veel sterkte in deze moeilijke periode.
€ 50
Nellie en Jan
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Gino
Vele kleintjes maken hopelijk een groot geheel.
€ 30
Erika Sziva
Veel success en sterkte!
€ 1.200
Anoniem
Lieve John en Ingrid. Het liefst zou ik nu in het vliegtuig stappen om jullie bij te staan, maar helaas heb kan ik het me niet veroorloven. In plaats daarvan zend ik julle wat ik opzei heb gelegd voor een vliegticket. Heel veel sterkte en liefs vanui ...
€ 5
Anoniem
Heel veel sterkte en succes!
€ 5
Rene Chappin
sterkte john!!
€ 50
Anoniem
Met veel liefde van je nichtje serena xxxx
€ 25
Jan Jeronimus
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Elise Pieck
Ik duim voor een goede behandeling, John en Ingrid!!!
€ 20
gerard vulsteker
Ik had (heb) een brughoektumor en deze werd behandeld middels stereotactische bestraling waardoor ik een riskante operatie kon vermijden. Ik ben ervan overtuigd dat het je ook uitstekend vergaat.
€ 50
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 1.000
Marcel
Wij wensen jullie veel sterkte toe! Wij hopen dat het bedrag snel bij elkaar komt zodat je snel kan beginnen met de handeling Marcel & Marion
€ 30
Charlotte Borsboom
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Marina Maekelberg
No comments.
€ 20
Darsono Lempers
Heel erg veel sterkte , een kleine symbolische bijdrage , omdat jullie zo'n goede mensen zijn . Ben altijd graag gekomen bij John en de Kids , Positiviteit en hoop vanuit Mexico-City , Darsono
€ 30
Jan Van Liedekerke
sterkte !
€ 10
Margarete Borsboom
Veel succes! Ik hoop dat voldoende mensen doneren daarmee jullie snel het nodige geld hebben!
€ 50
Michael Robinson
John, Wij kennen elkaar van de schaakclub in Veurne en ik wens je veel sterkte toe voor je behandeling. Je bent in mijn gebeden. Met oprechte groten, Michael Robinson
€ 50
Tini Meier
Tini en Rob Spijkenisse
€ 125
Kristof Sterckx
Met veel liefde en plezier gegeven, sterkte Rita en Kristof
€ 2.346
BSc WMR Movenda-Balliel
Succes, WB
€ 20
Anoniem
No comments.
€ 10
Anoniem
No comments.
€ 5
Alona
I wish you the best!
€ 15
Anoniem
No comments.
€ 25
Clara
No comments.
€ 10
Raoul Vogels
Geen commentaar achtergelaten.
€ 30
Mathieu Brouns
Beste John en Ingrid. Een kleine bijdrage samen met een grote hoeveelheid hoop dat John helemaal geneest. Alles komt goed. (Martin Pulaski)
€ 5
Marjolein van der Heide
Heel erg veel sterkte.
€ 20
Joke de Bondt-Rieken
Leo en ik hopen, dat jullie het gewenste bedrag snel bij elkaar krijgen en wensen heel veel beterschap toe.
€ 10
Anoniem
No comments.
€ 15
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
danny en astrid olbertijn
heel veel sterkte !!! XxX
€ 15
Anoniem
STERKTE
€ 20
Mark
-
€ 25
Anoniem
-
€ 150
Anoniem
A.
€ 20
Rosa
Heel veel sterkte!
€ 100
Familie Bünger
Sterkte, John! Ook voor je naasten.
€ 25
Xandra
Opdat alle beetjes mogen helpen John! Veel liefs en moed voor iedereen! Xandra
€ 100
Philip Deschacht
No comments.
€ 50
Linda Elizabeth Tran
Geen commentaar achtergelaten.
€ 5
sarah becht
No comments.
€ 40
Theresa
Heel veel sterkte, John!
€ 30
mark
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Rob de Vos
Sterkte!
€ 10
Anne Opbroek
Heel veel succes en sterkte John! Ik geloof in jullie aanpak, en hoop dan ook dat het gaat lukken. Omdat hoop juist ook datgene is dat een mens op de been houdt in moeilijke tijden.
€ 5
Nick van Poelgeest
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
Peter
No comments.
€ 5
Nikki
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
P.v.S.
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
Jitske van de Kuilen
No comments.
€ 25
Hettie
CARPE DIEM
€ 50
Anoniem
Payment of 50,00 EUR submitted through PayPal.
€ 50
VIDOX
gaat lukken
€ 5
Anoniem
T.
€ 150
Marc Lerouge
Ik hoop en ben er eigenlijk zeker van dat John en Ingrid deze weliswaar zware rit zullen winnen !
€ 50
Anoniem
Een pluim voor je moed om nieuwe paden te bewandelen op medisch gebied. Veel succes en sterkte, een dorpsgenoot
€ 100
Johan en Linda Dielemans
Heel veel sterkte en hopelijk kunnen jullie snel met de behandeling van start gaan, wij duimen voor jullie! Jullie verdienen een goede afloop, jullie staan zelf altijd voor iedereen klaar!!!
€ 50
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 40
Anoniem
Blijf positief ! Veel beterschap !
€ 20
Anoniem
-
€ 30
Olbertijn
Opbrengst kerstpakket
€ 100
Theo
Geen commentaar achtergelaten.
€ 30
Anoniem
-
€ 40
Jan Schoffelen
John Die 40 euro had je nog te goed. Veel geluk en sterkte met alles Jan S
€ 50
Olga
No comments.
€ 10
Anoniem
sterkte
€ 50
Pia Stubbe
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Eline Dabekaussen
Heel veel sterkte!
€ 100
Jeroen Hodenius
Ik wens jullie namens het hart van onze familie heel veel sterkte
€ 25
Angele
Veel sterkte!
€ 500
Eline Destreel
Geen commentaar achtergelaten.
€ 500
Eline Destreel
Nogmaals, dit keer van de spaarrekening! :) <3 <3
€ 100
Cyril
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
Anoniem
Beloofd
€ 95
6e jaar Jeugd- & Gehandicaptenzo Vesaliusinstituut - Oostende
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Anoniem
Payment of 50,00 EUR submitted through PayPal.
€ 10
Jennifer
Hello John, I hope that you'll have enough to pay the treatment soon! Keep on fighting! God bless you! Jennifer
€ 80
Kevin Vandevyver
Hoogste bieder antiquarisch schaakboek. Voor het goede doel.
€ 10
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 150
Anoniem
John, we wensen je veel beterschap en moed toe tijdens deze moeilijke periode. Caitlin & Niels, Katrien & Philip, Véronique & Dennis & Lara
€ 10
Bert van der Marel
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Phil en Pascal Zorenc
Veel succes met de behandeling.
€ 10
Patrick Soetewey
Sterkte !
€ 25
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Sahana Arumugam
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Anoniem
No comments.
€ 10
Anoniem
No comments.
€ 15
Alette
Sterkte
€ 250
Anoniem
-
€ 50
Joeri
Geen commentaar achtergelaten.
€ 200
Jolanda
Payment of 200,00 EUR submitted through PayPal.
€ 100
Coen en yvonne Olbertijn
Hopelijk kunnen nog kerst met je vieren. Coen en Yvonne
€ 75
Xyméno
<3
€ 100
Judith & Philipp
Wir denken an euch.
€ 15
Sabrina
John, ik duim en bid voor jullie. Groet van een oudcollega
€ 20
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 5
Anoniem
Don't lose your hope and as an italian proverb says: strenght and courage!
€ 60
Anoniem
Opbrengst saxofoon!
€ 30
Anoniem
Warme groet
€ 50
Siegfried Geryl
John en Ingrid, Go for it !
€ 50
Mick Bertholet
Met veel liefde vanuit Heerlen! <3
€ 10
Anoniem
Beterschap, grtjs ana
€ 25
KeZa
No comments.
€ 50
Naomi Naomi
Een kleine bijdragen voor mijn oom. Heel veel sterkte en succes!
€ 50
Anoniem
-
€ 10
Anoniem
Payment of 10,00 EUR submitted through PayPal.
€ 20
Anush Haroutiunian
sterekte
€ 50
karin de bie
liefs, van Karin en André
€ 50
Brigitte Selders
Veel sterkte en alle goeds gewenst.
€ 100
Bart M.
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Anoniem
Extraatje
€ 10
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 5
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
Anoniem
Heel veel sterkte en kracht om jullie bij te staan in deze moeilijke tijd
€ 10
Marie Ambergen
Ik hoop dat het benodigde geld bij elkaar wordt gekregen en dat je nog lang bij je gezin mag blijven. Heel veel sterkte
€ 5
Anoniem
Donatie in de brievenbus, bij een kerstkaartje.
€ 10
Kelly Lagerweij
No comments.
€ 25
Jo Paffen
Succes met de behandeling
€ 370
Familie Pluymen
Hoi John en ingrid, wij de familie wensen jullie ondanks alles toch een zo fijn mogelijk feestdagen. Veel sterkte, geluk en liefde toegewenst. groetjes Opa Jan, Oma miep en kids
€ 25
Guido en Marion van der Waa
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
SDP
Sorry dat ik niet meer kan steunen, maar hopelijk helpt het toch een klein beetje. Ik hoop echt dat jullie er graken. Veel sterkte! (Joeri, je kan altijd bij me terecht als je wil praten)
€ 10
Anoniem
Opbrengst Ebay veiling
€ 250
Anoniem
Buren Pollaertstraat
€ 80
Coen Olbertijn
Met dank aan de collega's van Coen ( TCR en Conexxion )
€ 185
Anoniem
Opbrengst Ebay-veiling Muse tickets
€ 75
Wanzele
No comments.
€ 50
jac linders
Hallo John en Ingrid, Ingrid wij kennen elkaar niet maar John weet wie ik ben. Ik wil jullie allebei heel veel wijsheid en sterkte wensen de komende tijd en ik hoop dat mijn bijdrage voor andere mensen een prikkel mag zijn en een bijdrage mag zijn ...
€ 25
Arno Ypelaar
Hoi John & Ingrid, heftig! Ik wens jullie veel succes met de behandelmethode en hopelijk kruisen onze wegen elkaar nogmaals in de toekomst!
€ 10
Anoniem
Veel sterkte en succes
€ 25
Theo en Nel Wijnen-Linders
Hoi John en Ingrid, John, we kennen elkaar van Ria Thielen (was mijn schoonzus). Toen we jouw e-mail kregen, schrokken we dat je zo ziek bent, en natuurlijk willen Theo en ik jou helpen met een donatie. Zodat je nog heel veel mooie jaren samen met ...
€ 50
Rob en Mieke Wijenbergh
heel veel succes en moed gewenst!
€ 50
Rudie Drummen
John, heel veel succes!
€ 5
Coen Olbertijn
Van Espéras
€ 5
Annemiek Hoofs
Geen commentaar achtergelaten.
€ 227
Anoniem
met steun vanuit Gent en Antwerpen
€ 50
Veel sterkte en succes met de behandeling.
€ 100
Casier-Vallons
-
€ 25
Rob Noordijk
Heel veel succes, we duimen voor jullie. Groetjes Kelly en Rob
€ 20
Ine en jan Van veenendaal
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Eloy
Verjaardagsgeld
€ 20
Coen Olbertijn
Portefeuille
€ 20
sabine goeminne
Ik duim mee voor jullie...
€ 10
Coen Olbertijn
Wim H.
€ 10
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Philip de Waegh
respect !
€ 10
Meike Moonen
Heel veel sterkte Eline en familie! Hopelijk wordt het streefbedrag snel gehaald.
€ 1.000
Anoniem
L.
€ 40
Coen Olbertijn
Geen commentaar achtergelaten.
€ 30
A. de Roode
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
ans geraerts
Hoi John en Ingrid, heel veel sterkte, vertrouwen en kracht en dat je in 2016 je immuunvaccinaties mag ondergaan !!!
€ 25
Mike
Veel sterkte John! Groetjes Mike
€ 50
Anoniem
Mijn hart gaat naar jullie uit. Heel veel sterkte allebei. Warme groet!
€ 25
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Math Koopmans
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
Aurélien
Veel sterkte!
€ 100
Anoniem
Payment of 100,00 EUR submitted through PayPal.
€ 50
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
ad en mieke verhoeven
sterkte
€ 150
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 15
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
Renata Saccol
Lieve John, heel veel sterkte. Ik denk aan je. Geen woorden.... Dikke omarming van mij uit de verte toegestuurd..... liefs Renata
€ 50
Anoniem
Sterkte!
€ 10
Eddy Janssens
Veel moed, John & Ingrid. Love & Peace, Eddie
€ 10
Nandisa
No comments.
€ 100
Abhi
Ganz viel Kraft wüsnche ich euch. Ich bin die Freundin von Renata. Und euere Geschichte berührt mich auch sehr.
€ 100
Anoniem
Liefde
€ 50
Andrea Engelen
-
€ 25
Katrien Leemen
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
pieter Giebels
liefs uit zuid frankrijk bonne annee
€ 50
Karen Poel
Veel Sterkte!
€ 30
Anoniem
Liefde
€ 8
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 40
Dominique Willaert
Ik hoop oprecht dat John mag genezen! Veel sterkte toegewenst aan John, Ingrid en alle dierbaren!
€ 100
inne box
-
€ 10
Anouk
Heel veel sterkte!
€ 100
Chantal Crombé
Ingrid en John, ik wens jullie alle succes en moed van de wereld toe! Chantal Crombé
€ 25
Anoniem
sterkte en succes met de behandeling
€ 20
Julia Linders
Omdat alle beetjes helpen.. X
€ 100
Anoniem
Viel Kraft!
€ 50
Diny
Sterkte !!!
€ 20
Marc CALLANT
-
€ 25
Francesco Manelli
Halte durch John! Wir stehen dir bei!
€ 40
Anoniem
Payment of 40,00 EUR submitted through PayPal.
€ 20
Anoniem
Wish you all the best, keep fighting!!
€ 50
Giuseppe Sebastiani
I wish you the best
€ 100
Pieterjan Muller
Dag John en Ingrid, bij deze onze steun van medelotgenoten Piet, Heidi en Pieterjan!
€ 100
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Anoniem
Aangetekend
€ 10
Maartje Coenen
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Robin Destreel
Succes met de behandelingen John.
€ 25
Coen en Yvonne Olbertijn
Proficiat met je verjaardag Op naar de volgende.
€ 15
Coen en Yvonne Olbertijn
Boodschap
€ 100
Anoniem
Viel Glück und Mut!
€ 50
Anoniem
Een gelukkige verjaardag toegewenst van ons. We weten dat het een moeilijke tijd is, maar we hopen dat het goed komt en je hebt onze steun.
€ 5
Jan Schoffelen
Dit is 5 euro Wat Jean Bodelier op 10 januari 2016 doneerde.
€ 10
Anoniem
Heel veel sterkte
€ 20
luce buschmann
€ 10
Geen commentaar achtergelaten.
€ 35
Anoniem
Payment of 35,00 EUR submitted through PayPal.
Beloningen
Een ruggensteun voor ons, een ruggensteun voor jou!
Een onschuldige hand zal uit de lijst van donateurs die ik kan traceren, een naam uitkiezen van een persoon voor wie ik een handgemaakt woonkussen zal maken, vorm en kleur bespreekbaar, dus een uniek exemplaar voor jou!
Een ruggensteun voor ons, een ruggensteun voor jou!