Alpenkoeien en Landschapsontwikkeling

Profile picture
ALPY vzw
Project afgesloten
1
€ 100 van € 1.000
19/02/2014 - 13:07

Adoptie van een Alpenkoe, waarom?

Een peterschap over een koe, geit of schaap in de Alpen is geen nieuwe uitvinding. Tientallen jaren geleden werden in de Alpen boerderijdieren aan hoteleigenaars verpacht, deze konden dan heel het jaar door van melk en kaas genieten. Later werden ook bedrijven en families betrokken.

Vandaag de dag is dergelijk peterschap extra belangrijk om de kloof tussen land en stad te overbruggen. Voor kinderen is het immers niet alleen leuk om hun lievelingsdier te bezoeken, het is ook zeer leerzaam. Melk, kaas en yoghurt komen voor deze kinderen niet uit de supermarkt, maar van hun eigen koe, schaap of geit in de bergen!

Daarnaast geven peterschappen een extra stimulans aan duurzame en regionale ontwikkeling. Door een koe, geit of schaap te “adopteren” ondersteun je niet enkel het dier, maar ook de omgeving. Dieren die op de alpenweiden kunnen grazen doen aan ecologisch landschapsonderhoud, waardoor verwildering van waardevolle vlakten tegengegaan wordt en de bergen leefbaar blijven zowel voor de bewoners als toeristen.

Voordelen voor de peters en meters

Voor niet-bergbewoners is het adopteren van een dier meestal nogal duur in verhouding tot het plezier dat ze ervoor in de plaats krijgen. Je kan immers niet dagelijks op bezoek bij je lievelingsdier, je kan ook niet ten volle genieten van de melk en kaas die ze daar op de alpenweiden oplevert.

Omdat ALPY vzw ervan overtuigd is dat er ook in België veel mensen zijn met een hart voor dieren en voor bergen bestaat vanaf vandaag de mogelijkheid om in groep een peterschap van een alpenkoe te kopen. Je kan dan op eigen houtje een bezoek brengen aan je koe, de koe melken en de verse melk proeven en je krijgt ook een stuk kaas mee naar huis. Voor diegenen die hun koe niet zelf bezoeken is er nog een persoonlijk attest en een foto als herinnering. En je krijgt bovendien de belangrijste nieuwsberichten over het leven van jouw koe.

Het ruimer kader van dit project: bescherming van de unieke diversiteit in de bergen

De bergen zijn een bron van natuurlijke en culturele diversiteit die middelen en diensten leveren die essentieel zijn voor de mensheid, dus ook voor ons hier in België! Denken we bijvoorbeeld aan de talrijke mensen die jaarlijks een vakantie in de bergen doorbrengen. Willen we die schoonheid, rust en puurheid ook aan onze kinderen gunnen, dan is het noodzakelijk de traditionele gemeenschappen daar te ondersteunen. Studies hebben immers aangetoond dat bijvoorbeeld het feit dat schaapherders en boeren uit de bergen wegtrekken een groot risico op natuurrampen met zich meebrengt. Bovendien dreigen ook de artisanale producten en het kwalitatief voedsel samen met die boeren te verdwijnen.

De unieke diversiteit van de bergen wordt bedreigd door de klimaatverandering en mondialisatie, maar ook door het gebrek aan investeringen. Berggebieden kunnen nochtans een innoverende functie innemen in het bijzonder op het vlak van duurzame landbouw, duurzame mobiliteit, hernieuwbare energie en duurzaam toerisme.

ALPY is zich hiervan bewust en wil daarom een eigen bijdrage leveren tot duurzame ontwikkeling in de Alpen en de Pyreneeën. Door alpenkoeien te adopteren helpt ALPY de bergboerenfamilies zodat zij op een artisanale manier kunnen blijven werken en de kwaliteit en diversiteit behouden blijft.

Meer informatie over onze vzw:
http://alpyvzw.wordpress.com
http://www.facebook.com/ALPYvzw

Pourquoi adopter une vache alpine?

Dans les Alpes, le parrainage d'une vache, d'une chèvre ou d'une brebis n'est pas une nouvelle invention. Il y a des dizaines d'années, des animaux de ferme y étaient affermés à des hôteliers, ceux-ci pouvant profiter tout au long de l'année du lait et du fromage. Plus tard, cette pratique a été élargie à des entreprises et des familles.

Aujourd'hui, ce genre de parrainage porte une importance supplémentaire dans les tentatives de combler le fossé entre la campagne et la ville. Non seulement les enfants aiment-ils visiter leur animal favori, c'est également très instructif. Ces enfants savent très bien que le lait, le fromage et le yaourt ne proviennent pas du supermarché, mais de la vache, la brebis ou la chèvre à eux, dans les montagnes!

En outre, le système du parrainage apporte une impulsion supplémentaire au développement régional et durable. En "adoptant" une vache, une chèvre ou une brebis, on ne soutient pas que l'animal, mais aussi l'environnement. Des animaux qui broutent sur les alpages entretiennent le paysage, ce qui prévient un retour à l'état sauvage de plaines précieuses et ce qui aide à garder les montagnes vivables pour les habitants comme pour les touristes.

Les avantages pour les parrains et les marraines

Nous pouvons considérer que pour les non-résidents, l'adoption d'un animal puisse être plutôt cher par rapport au plaisir qu'ils en éprouvent. En effet, ils ne peuvent pas tous les jours rendre visite à leur animal favori, ils ne peuvent pas profiter à fond du lait et du fromage qu'elle donne là-haut dans les alpages.

ALPY asbl est persuadée qu'en Belgique aussi il y a beaucoup de personnes qui tiennent au cœur les animaux et les montagnes, et dès aujourd'hui elle offre la possibilité de financer en groupe le parrainage d'une vache alpine. Ainsi vous pouvez en toute indépendance aller visiter et traire votre vache, déguster le lait frais et ramener du fromage. Pour ceux qui n'iront pas voir leur vache, il y a un certificat personnel et une photo comme souvenir. En plus, vous recevez les nouvelles les plus importantes sur la vie de votre vache.

La protection de la diversité unique dans les montagnes

Les montagnes sont la source d'une diversité naturelle et culturelle, fournissant des ressources et des services indispensables pour l'humanité, et donc également pour nous, ici, en Belgique! Il suffit de penser aux nombreuses personnes qui toutes les années passent leurs vacances dans les montagnes. Si nous désirons que nos enfants aussi, puissent profiter de cette beauté, de ce calme et de cette pureté, il faut forcément y soutenir les communautés traditionnelles. Par exemple, des études ont montré que quand des bergers et des paysans quittent les montagnes, cela engendre un risque élevé de catastrophes naturelles, et le départ de ces paysans compromet la survie des produits artisanaux et la qualité de la nourriture.

La diversité unique des montagnes est menacée par le changement climatique comme par la mondialisation, mais tout autant par le manque d'investissements. Les zones de montagne peuvent pourtant jouer un rôle innovant, surtout dans le domaine de l'agriculture et la mobilité durables, de l'énergie renouvelable et du tourisme durable.

ALPY en est bien conscient, c'est pourquoi nous voulons contribuer au développement durable dans les Alpes et les Pyrénées. En adoptant des vaches alpines, ALPY aide les familles d'agriculteurs de montagne, pour qu’ils puissent continuer à travailler et pour que la qualité et la diversité soient conservées.

Pour plus d'information sur notre asbl:
http://alpyvzw.wordpress.com
http://www.facebook.com/ALPYvzw

 

Donaties

€ 100
24/02/2014
Anoniem
No comments.
Donaties
€ 100
Anoniem
No comments.