Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van World of CrowdFunding (hierna ook WCF). Deze zijn van toepassing als u gebruik maakt van WCF’s website en/of diensten. Deze gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van het WCF-platform. Lees deze zorgvuldig door voordat u WCF gaat gebruiken.

Het gebruik van WCF’s website of haar diensten, houdt uw akkoord met deze algemene voorwaarden in.
Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de teksten. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de IT snel voortschrijden, wordt u aangeraden de nodige inlichtingen in te winnen.

Behoudens opzettelijke fout of grove tekortkoming van haar zijde, wijst WCF elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor (de juistheid van) gegevens afkomstig van deze website.

 

Algemeen

Wat is World of CrowdFunding (WCF)?

World of CrowdFunding (hierna ook WCF) is een internetonderneming die een crowdfundingsplatform aanbiedt voor persoonlijke crowdfunding. Concreet betekent dit dat enerzijds iedereen met een projectidee via het WCF-platform de nodige financiering kan zoeken voor de realisatie van het project. Anderzijds kunnen donateurs via datzelfde WCF-platform kiezen uit tal van projecten waar ze een bijdrage aan kunnen leveren.
World of CrowdFunding gebruikt regelmatig de initialen WCF. Er is geen enkel verschil tussen ‘World Of CrowdFunding’ en ‘WCF’. Beiden zijn identiek. WCF is gewoon korter en daarom soms makkelijker in gebruik.

Definities

De volgende begrippen worden in deze algemene voorwaarden gedefinieerd als:

 • Service of platform of diensten: deze website www.worldofcrowdfunding.com met de daaraan gekoppelde diensten / mogelijkheden
 • Gebruiker of projecteigenaar of projectinitiator: een persoon of een groep die een account aanmaakt via de website om zo gebruik te kunnen maken van de WCF-service
 • Donor/donateur of schenker: een persoon die een bijdrage levert aan een project.
 • Accounthouder: een geregistreerd gebruiker of schenker van de website.
 • Algemene voorwaarden: worden in dit document ook gebruiksvoorwaarden genoemd.
 • Posten/posts: plaatsen van inhoud (tekst, foto’s, afbeeldingen, commentaren, updates,…) op de website.
 • Projectpagina: plaats op de website waar gebruikers hun projectidee posten

Algemene gebruiksrichtlijnen

Worldofcrowdfunding.com is een online service die het voor de gebruikers ervan mogelijk maakt geld in te zamelen voor een specifiek doel, een specifiek project.
Als WCF gebruiker, zal uw persoonlijke projectpagina publiekelijk beschikbaar zijn op het internet. Dit betekent dat iedereen de pagina zal kunnen zien. Ook zoekrobots zoals Google bijvoorbeeld. Er bestaan bij WCF geen private of verborgen donatiepagina’s. Uw activiteit is altijd openbaar.
Als donateur bij WCF heeft u de mogelijkheid om uw donatie al dan niet publiekelijk weer te geven. Als uw donatie(s) zichtbaar zijn, betekent dit dat iedereen deze donatie(s) zal kunnen zien. Ook zoekrobots zoals Google bijvoorbeeld. Om anoniem te doneren vult u tijdens het donatieproces gewoon je voornaam en naam niet in.
U alleen bent verantwoordelijk voor het voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en richtlijnen en dit in alle acties die gerelateerd zijn aan het gebruik van WCF’s services ongeacht het doel van dit gebruik. Bovendien moet u zich houden aan deze gebruikersvoorwaarden.

Als gebruiker / schenker gaat u akkoord met volgende bepalingen:

 1. U bent meerderjarig en volledig handelingsbekwaam
 2. U bent gehouden aan alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving
 3. U zal de gelden die ingezameld worden met behulp van de mogelijkheden van het WCF-platform enkel en alleen gebruiken voor het betreffende projectdoel zoals beschreven op de projectpagina
 4. U zal geen seksueel expliciete inhouden, obscene inhouden, auteursrechtelijk beschermd materiaal of agressieve, haatdragende taal gebruiken op de WCF website
 5. U zal geen gebruik maken van uw WCF-account voor illegale praktijken/doeleinden
 6. U zal geen informatie verspreiden die niet volledig of accuraat is
 7. U zal geen pogingen ondernemen om de betaalmogelijkheden, zoals ze voorzien zijn op het WCF-platform, te vermijden of op een andere manier te omzeilen
 8. U zal WCF inlichten over elke vorm van onrechtmatig gebruik van uw WCF-account en/of elke vorm van ongeoorloofd gebruik van het WCF-platform door andere gebruikers
 9. U gaat ermee akkoord dat WCF bepaalde gebruikersinformatie analyseert om op die manier de service te optimaliseren

WCF is zelf op geen enkele manier betrokken bij enige fondsenwerving. Alle projecten worden door onze gebruikers georganiseerd op hun eigen initiatief.
Als er enige bezorgdheid zou zijn omtrent het eventueel overtreden of in strijd zijn met bepaalde regelgeving, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met WCF. Wij zullen in dat geval uw bezorgdheid ter harte nemen en er alles aan doen om de situatie uit te klaren.
WCF behoudt zich het recht om eenzijdig bepaalde inhouden zoals bijvoorbeeld posts, afbeeldingen, commentaren,… te verwijderen en/of om bepaalde personen / accounts te blokkeren indien deze strijdig zouden zijn met deze algemene voorwaarden.

WCF behoudt zich het recht om eenzijdig gebruikers- of donoraccounts te verwijderen. U bent zelf ten volle verantwoordelijk voor alle inhoud die u post als gebruiker of als donor.

WCF zal geen ontvangen donaties terugbetalen aan de donateurs.
WCF zal niet alle inhouden controleren die gepost worden op worldofcrowdfunding.com.

Op worldofcrowdfunding.com bent u er zelf verantwoordelijk voor om u te beschermen voor inhouden die op de website gepost kunnen worden door een andere gebruiker en dewelke aanstootgevend of schadelijk kunnen zijn.

Op worldofcrowdfunding.com bent u er zelf verantwoordelijk voor om uw materiaal (computer, e.d.) te beschermen voor eventuele schade dewelke zou voortkomen uit een bezoek aan de website.

Elektronische communicatie van worldofcrowdfunding.com zal gestuurd worden naar de gebruikers om hen op de hoogte te houden van tal van events / activiteiten / gebeurtenissen / mededelingen dewelke hen informeren over WCF’s service, hun gelanceerde project(en) en/of hun gesteunde project(en).
U bent ermee akkoord dat worldofcrowdfunding.com deze communicatie naar uw emailadres zal sturen.
U erkent zelf verantwoordelijk te zijn voor alle communicatie die u verstuurt naar mogelijke schenkers om uw projectpagina te promoten. Deze communicatie houdt in, maar is niet beperkt tot, “share” emails verstuurd via worldofcrowdfunding.com, maar ook de communicatie verstuurd los van / onafhankelijk van het WCF-platform.

Auteursrechten

Worldofcrowdfunding.com doet er steeds alles aan om in regel te zijn. Ondanks alle inspanningen, zijn vergissingen niet uit te sluiten.
Als u meent dat uw auteursrechten niet werden gerespecteerd, breng ons daar dan aub van op de hoogte via een bericht met volgende gegevens:

 • Uw naam
 • De naam van degene wiens auteursrecht of handelsmerk niet gerespecteerd werd – als dit een andere naam zou zijn dan uw eigen naam
 • De naam en een beschrijving van hetgeen niet gerespecteerd werd
 • De plaats op onze website waar het bewuste materiaal zich bevindt

U kan deze informatie sturen naar info@worldofcrowdfunding.com

Na het ontvangen van het bericht betreffende de auteursrechten, zullen wij zo snel mogelijk het betreffende materiaal van de website verwijderen en een reactie verzoeken van degene die verantwoordelijk is voor het posten ervan.

Uw rechten en plichten

Als u het WCF-platform bezoekt en/of gebruikt, dient u zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

 • inbreuk plegen op of het handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van WCF en/of derden;
 • het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
 • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
 • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WCF, het beschikbare materiaal te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
Alleen indien WCF u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van WCF) aan te brengen.
Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@worldofcrowdfunding.com
Indien u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt WCF zich het recht om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.
WCF heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of in strijd is met deze algemene voorwaarden, met enige wet en/of haar beleidsregels.

Verboden activiteiten

U mag de WCF-service niet gebruiken voor activiteiten die:
(a) in strijd zijn met welke regelgeving dan ook
(b) verband houden met:

 • verkoop van verdovende middelen, drugs, steroïden, andere verboden middelen of producten die een risico inhouden voor de veiligheid/gezondheid van de consument
 • items die mensen aanmoedigen of aanzetten tot deelname aan illegale activiteiten
 • items die haat, geweld, misdaad, onderdrukking of racisme promoten
 • items die beschouwd (kunnen) worden als obsceen/vulgair
 • items die de regelgeving in verband met eigendomsrecht niet respecteren: auteursrecht, handelsmerk, publiciteit, privacy,…
 • bepaalde seksueel getinte materialen, voorstellen of services

(c) verband houden met transacties die:

 • (d) persoonlijke informatie van derden tonen, in strijd met de van toepassing zijnde regelgeving
 • piramide-systemen, matrix-programma’s, andere “word snel rijk”-plannen of vormen van gelaagde marketing programma’s ondersteunen
 • geassocieerd worden met investeringen, winstdeelname, aandelenparticipatie, financiële transacties, transacties om schulden te (her)financieren, (schuld)bemiddelingservices, kredieten,…

(e) verband houden met de verkoop van producten of services die mogelijks frauduleus zijn
(f) verband houden met gokken, sport gokken, paarden- of hondenrennen, loterij tickets en andere mogelijkheden die gokken ondersteunen

Aansprakelijkheid en vrijwaring

WCF doet al het mogelijke voor de levering van een goede service maar kan deze desondanks niet steeds garanderen. Behoudens opzettelijke fout of grove tekortkoming van haar zijde, is WCF dan ook niet aansprakelijk voor de hierna vermelde feiten:

 • WCF is niet aansprakelijk voor de beloftes, voordelen, tegenprestaties, beloningen (rewardlevels),… die via het WCF-platform aangeboden worden door derden (meestal projecteigenaars) zoals bvb. het niet leveren van een beloofd goed of het niet of slechts gedeeltelijk nakomen van de verwachte tegenprestatie.
 • WCF is niet aansprakelijk voor projecten of niet erkende goede doelen die naderhand frauduleus, onverantwoord of te kwader trouw blijken te zijn.
 • WCF is niet aansprakelijk voor enige vorm van nalatigheid of gebrek aan service bij de verwerking van betalingen door partners.
 • Behoudens grove fout is WCF niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website of van websites die met de website van WCF verbonden zijn, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s).
 • WCF is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.
 • WCF is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten, inhoud en informatie van derden, die via de WCF-website worden aangeboden.
 • Schenkers en gebruikers zullen WCF niet betrekken in geval van een geschil ten gevolge van het gebruik van de WCF website.
 • WCF is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de website en evenmin voor schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
 • WCF garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is en kan evenmin garanderen dat deze info vrij is van fouten en/of gebreken.
 • Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de projecteigenaar).
 • Vanzelfsprekend kan u dit ook melden aan het WCF-team.
 • WCF is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan WCF.
 • U vrijwaart WCF tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:
  • a. het gebruik van informatie op de WCF website die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
  • b. die op een andere manier verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de WCF website.

WCF kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van niet-naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst.
Indien bovenstaande bepalingen in conflict zouden zijn met wettelijke bepalingen, dan is WCF’s aansprakelijkheid beperkt tot het absolute minimum bepaald door die betreffende wetten.
Welk recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden?
Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Een geschil hierover zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Waarop zijn de algemene voorwaarden van toepassing?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen, alle service en alle diensten van WCF tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u werden overeengekomen.

Overtredingen van deze algemene voorwaarden

We moedigen iedereen aan om twijfels of vermoedens met betrekking tot mogelijke overtredingen van de algemene voorwaarden zeker te melden aan WCF. Indien u zich vragen stelt bij een bepaalde transactie over het al dan niet in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met WCF via info@worldofcrowdfunding.com.

Hoe gaat WCF met uw persoonlijke gegevens om?

In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor WCF de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.
Kosten
WCF rekent een kost aan van 6% inclusief BTW, exclusief transactiekosten op alle ontvangen donaties.
!! OPGELET !! Voor projecten die 100 euro of minder ophalen, geldt een forfait van 50% van het ingezamelde bedrag met een minimum van 10 euro.
De transacties verlopen via:

 • Kredietkaarten (Visa, MasterCard, American Express)
 • PayPal
 • iDEAL
 • Mister Cash
 • Bankoverschrijving

Gelieve er ook rekening mee te houden dat de verschillende voormelde betaalinstanties transactiekosten aanrekenen. Het gehanteerde tarief is bij iedere betaalinstelling anders.
Alle kosten worden automatisch verrekend bij iedere transactie. U zal dus nooit een aparte rekening toegestuurd krijgen nadien.
WCF en de verschillende betaalinstanties staan los van elkaar. WCF heeft geen inspraak in hun commissies en hun aangerekende kosten. Zij kunnen hun tarieven aanpassen zonder onze toestemming. WCF volgt deze ontwikkelingen nauwgezet op zodat u steeds over de juiste informatie beschikt.
Alle donaties gaan naar de projecteigenaar. Op deze donatiegelden worden steeds zowel de WCF-kost (6%) als de betreffende transactiekosten in mindering gebracht. De donatiegelden worden overgemaakt bij het afsluiten van het project en na ontvangst van deze gelden door WCF. Dit kan tot enkele weken in beslag nemen.

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met ons.

VOF World of WoW

Egemstraat 20
9420 Erpe-Mere
België
info@worldofcrowdfunding.com

BTW: BE 0643.593.713
Tel.: +32 (0)483 / 33 36 69

Deze algemene voorwaarden zijn aangepast op 27 mei 2016